Automotywacja i motywowanie pracowników

Miejsce: Katowice

Termin: 13.10.2015

Cena: 150 zł

Zgłoszenia przez formularz kontaktowy.
Teorie, źródła i metody motywacji. Narzędzia motywowania w pracy. Motywatory finansowe i pozafinansowe. Etapy rozwoju pracownika, poziom motywacji a styl zarządzania. Wypracowanie katalogu motywacyjnego we własnym zespole. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych w kontekście motywacji. Budowanie motywacji w ramach systemu zarządzania: wyznaczanie celów, planowanie, delegowanie i kontrola.

zadowolony-pracownik2

Motywowanie pracowników:

Każdy szef marzy o pracy z zaangażowanymi, zmotywowanymi pracownikami. Im większa motywacja pracowników, tym większa efektywność zespołu, a co za tym idzie, większe zyski. Sposobów motywowania jest wiele i niekoniecznie wymagają poniesienia dodatkowych kosztów przez organizację. Kluczową rolę odgrywa w tej relacji pracodawca, który musi dostrzec, że siłą napędową każdej firmy są ludzie, ich indywidualne predyspozycje, talenty, potrzeby.

Dróg do osiągnięcia celu, jakim jest zespół, z którym z przyjemnością się pracuje, jest wiele. Nie ma nic bardziej pożądanego niż współpraca oparta na zaufaniu, która bezpośrednio przełoży się na sukces całego zespołu i firmy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • dowiedzą się, jak zwiększyć motywację własną i podwładnych do pracy
  • otrzymają skuteczne narzędzia zarządzania i budowania motywacji pracowników
  • zrozumieją, jak wielką wartością jest zespół stabilny, czujący się bezpiecznie, zaangażowany
  • nauczą się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych
  • poznają lepiej swoich podwładnych i odkryją, co jest dla nich ważne
  • nauczą się konkretnych technik budowania w zespole zaangażowania oraz identyfikacji z firmą
  • dowiedzą się czym motywować, jeśli nie pieniędzmi, czyli o motywacji pozafinansowej

Program szkolenia:

1. Motywacja – klucz do efektywności

– Wpływ motywacji na wykonywanie zadań
– Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć?
– Modele motywacji a wyniki pracownika
– Sytuacje wymagające motywowania

2. Rola pracownika w firmie

– Zaspokajanie potrzeby ważności każdego pracownika
– Wsparcie firmy i kadry kierującej w osiąganiu celów
– Budowanie identyfikacji pracownika z firmą
– Cele osobiste pracownika a cele zawodowe
– Praca – narzędzie osiągania celów osobistych i samorealizacji

3.    Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników:

– przyczyny spadku motywacji do pracy
– sytuacje i czynniki „niemotywujące”
– objawy jawne i “niepozorne” obniżonej motywacji
– rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom

4. Co motywuje mój zespół?

– Sposoby odkrywania indywidualnych czynników motywujących pracowników do pracy
– Techniki specjalne i standardowe. Kwestionariusz diagnostyczny

5. Budowanie zaangażowania pracownika:

– rozpoznawanie indywidualnej strategii samomotywowania pracownika
– konkretne sposoby zdobywania informacji o potrzebach i wartościach pracownika
– jak dobrać skuteczne środki motywowania?
– związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy
– wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników

6. Czy pieniądze są skutecznym sposobem motywowania?